Stadgar

för den ideella föreningen 


Turf Östergötland


Turf Östergötland

Föreningen är bildad den 21 mars 2019. 

Stadgarna är fastställda vid årsmöte den 11 maj 2019.

Reviderade vid årsmötet den 6 mars 2021.

Reviderade vid årsmötet den 5 mars 2023.

Vår verksamhetsidé

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. 

Därför vill vi utforma vår idrott så att

• ​alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska 
​och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningen

•​ den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika 
​samhällsgrupperingar 

•​ den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap

•​ de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin 
​verksamhet

•​ den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

1 §Ändamål


Turf-sport som utövas genom att på valfritt sätt uppsöka geografiska zoner utomhus med stöd av en digital karta som finns tillgänglig i appen Turf Outdoor Addiction. Turf-sport är främst inriktad på att utövaren ska få motion vid utövandet, t.ex. genom att gå, jogga eller cykla mellan zonerna.

Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

Föreningen skall bedriva följande:- utveckla Turf-sporten i Östergötland med omnejd och arbeta för att öka antalet utövare så att fler invånare i länet kan börja träna och motionera regelbundet- anordna slutna event- regelbundna träffar för föreningens medlemmar- som lokal arrangör genomföra open events där turfare från hela Sverige inbjuds att delta

2 §Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 §Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 §Firmateckning 

Styrelsen utser firmatecknare.

6 §Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 januari t.o.m den 31 december.

7 §Stadgetolkning m m

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. 

8 §Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9 §Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10 §Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. 

11 §Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

12 §Uteslutning m m

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. 

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

13 §Medlems rättigheter och skyldigheter 

Medlem

•​ har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

•​ har rätt till information om föreningens angelägenheter,

•​ skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av 
​föreningsorgan.

•​ har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid 
​upplösning av föreningen,

•​ skall betala medlemsavgift senast den 1 februari varje år samt de övriga 
​avgifter som beslutats av föreningen.

14 §Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

15 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse jämte förslag till föredragningslista till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna via mejl. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

16 §Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge yttrande över förslaget.

17 §Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat medlemsavgifter senast 30 dagar före årsmötet samt var medlem den 31 december året före möte, har rösträtt på ordinarie årsmöte. Varje medlem har en (1) röst. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

18 §Beslutförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

19 §Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. 

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

20 §Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. 

21 §Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

​1.​ Fastställande av röstlängd för mötet.

​2.​ Val av ordförande och sekreterare för mötet.

​3.​ Val av protokolljusterare och rösträknare.

​4.​ Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

​5. ​Fastställande av föredragningslista.

​6.​ a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

​ b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

​7.​ Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

​8.​ Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tidrevisionen avser.

​9.​ Fastställande av medlemsavgifter.

​10.​ Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

​11. ​Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

​12.​ Val av

​ a) föreningens ordförande för en tid av 2 år;

​ b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

​ c) ​suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;

​ d) ​två revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

​ e) ​två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

​13. Övriga frågor.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

22 §Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §.

VALBEREDNINGEN

23 §Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och en ledamot valda av årsmötet. Antalet övriga ledamöter skall vara könsneutrala. Olika åldersgrupper skall finnas representerade. 

Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Senast två veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

REVISORER

24 §Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN

25 §Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt minst tre övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

26 §Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

• ​tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,

•​ verkställa av årsmötet fattade beslut,

•​ planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,

• ​ansvara för och förvalta föreningens medel,

• ​tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 24 §, och

•​ förbereda årsmöte.

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren

• ​förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,

• ​föra protokoll över styrelsens sammanträden,

• ​se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett 
​betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumenteras,

• ​se till att fattade beslut har verkställts,

• ​om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående 
​handlingar,

• ​årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

Kassören

• ​föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar 
​beslutade avgifter till föreningen,

•​ se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrotts-
​organisationer m.fl., 

• ​svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra 
​bok över föreningens räkenskaper,

• ​årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,

•​ utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,

•​ se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,

•​ i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, 
​särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och 
​övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,

•​ föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade 
​priser införs, 

27 §Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.  

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. 

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

28 §Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

Dessa stadgar för Östergötlands Turfförening är fastställda vid årsmöte i Linköping 11 maj 2019.

Reviderade vid årsmötet den 6 mars 2021

Reviderade vid årsmötet den 5 mars 2023

Carina Wallin, (Fiona)   ​​Anita Mattsson, (MajOxe)

Ordförande​​​                   Sekreterare

.